رازهای زندگی شگفت انگیز

ده راهکار جذب انرژی مثبت

با به کار بردن ده راهکار جذب انرژی مثبت زندگی خود را سرشار از شادی کنید و این انرژی مثبت جذب شده را به دیگران هم انتقال دهید. هنگامی که غمگین و بی‌حوصله هستید جذب انرژی مثبت محیط، کار سختی به نظر می‌رسد ولی اگر باور داشته باشید که شادی …

ادامه نوشته »

سزاواری

توسزاوار بهترین ها هستی.  این حقیقتی است. تو سزاواری، حتی اگر تصور نکنی که سزاواری. گمان نمیکنی که سزاواری با تو بدرفتاری شود؟ این حقیقتی است. سزاوار نیستی که با تو بدرفتاری شود. اما حقیقت تلخ این است که تو درست سزاوار همان چیزی هستی که می پذیری. اگر چیزهایی …

ادامه نوشته »

30 اصل برای اعتماد به نفس بالا

30 اصل برای اعتماد به نفس بالا

1-اصل یاد و اتکال به خداوند و اعتماد به قدرت و یاری و حمایت او 2- اصل آگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود 3- اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها 4- اصل خودیابی ( من کیستم ) – قائم مقام و محبوب خداوند ( …

ادامه نوشته »

چگونه از رهگذر ضمیر ناخودآگاه مسائل خود را عالی حل کنیم؟

اصل اول:اصل تغییر واژگان اصل دوم:اصل اعتماد به نفس و احساس قدرت اصل سوم: اصل نگاه به مسائل (نگاهی قدرتمندانه،توانگرانه و هوشمندانه) اصل چهارم:اصل اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خداوند اصل پنجم:اصل چگونه به جای چرا اصل ششم:پرسشهای طلایی(به عنوان مثال:این رخداد چه پیام مثبتی برای من دارد؟ …

ادامه نوشته »

فرمول موفقیت

1-وضوح در هدف 2-اقدام 3-کنترل مسیر هدف و تغییر راه حل ها 4-تصحیح مسیر و انتخاب بهترین راه حل 5-مدلسازی انسانهای موفق 6-بکارگیری قدرت ضمیر ناخودآگاه برای رسیدن به هدفها 7-هدفهای خود را به کسی فاش نکنید 8-هدفهای بزرگ را به هدفهای کوچکتر تبدیل کنیم در زمان های کوتاهتر 9-هر …

ادامه نوشته »